ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
71 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ประจำเดือนกรกฎาคม 2562) ดาวน์โหลดเอกสาร
40
06 ส.ค. 2562
72 ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม ถึงเดือนกันยายน 2562) ดาวน์โหลดเอกสาร
6
08 ก.ค. 2562
73 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
5
05 ก.ค. 2562
74 การประชุมทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจ/ข้อบัญญัติ (ที่ไม่ใช่ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
6
26 มิ.ย. 2562
75 ประชาสัมพันธ์แผนชุมชนด้านวัฒนธรรมและส่งเสริมการท่องเที่ยว ดาวน์โหลดเอกสาร
42
21 มิ.ย. 2562
76 ประชาสัมพันธ์ มาเรียนรู้วิธีการดูแลก่อนและหลังการผ่าตัดทำหมัน และทำไมต้องทำหมัน ดาวน์โหลดเอกสาร
29
10 มิ.ย. 2562
77 ประชาสัมพันธ์ วิธีการคัดแยกขยะให้สามารถรีไซเคิลได้ ดาวน์โหลดเอกสาร
32
10 มิ.ย. 2562
78 ประชาสัมพันธ์ สัตว์อะไบ้างที่เป็นพาหะนำโรคพิษสุนัขบ้าได้ และวิธีพาน้องสุนัขไปเดิกเล่นให้ปลอดภัย ดาวน์โหลดเอกสาร
28
07 มิ.ย. 2562
79 ประชาสัมพันธ์ การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ป้องกันสัตว์เลี้ยงจากโรคพิษสุนัขบ้า ดาวน์โหลดเอกสาร
32
06 มิ.ย. 2562
80 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
31
17 พ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20