ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
131 ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
134
03 พ.ค. 2563
132 มาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ดาวน์โหลดเอกสาร
117
03 พ.ค. 2563
133 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 5/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
84
25 เม.ย. 2563
134 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
101
23 เม.ย. 2563
135 รายงานการดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานบคุคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1 (รอบ 6 เดือน) ดาวน์โหลดเอกสาร
95
22 เม.ย. 2563
136 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 4/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
84
20 เม.ย. 2563
137 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ เรื่อง กำหนดวันเปิดภาคเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
130
17 เม.ย. 2563
138 ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ เรื่อง ปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ 23 เม.ย. - 30 มิ.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
99
17 เม.ย. 2563
139 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
97
15 เม.ย. 2563
140 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ประจำเดือนมีนาคม 2563) ดาวน์โหลดเอกสาร
116
02 เม.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| 14 |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30