ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
121 การประชุมทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจ/ข้อบัญญัติ (ที่ไม่ใช่ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
41
22 มิ.ย. 2563
122 ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญทำเเบบประเมิน วัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ดาวน์โหลดเอกสาร
119
18 มิ.ย. 2563
123 รายงานการประชุมพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ครั้งที่ 6/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
131
12 มิ.ย. 2563
124 ประกาศ เรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
129
12 มิ.ย. 2563
125 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ประจำเดือนพฤษาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
104
02 มิ.ย. 2563
126 ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
112
29 พ.ค. 2563
127 คู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
105
29 พ.ค. 2563
128 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ประจำเดือนเมษายน 2563) ดาวน์โหลดเอกสาร
111
08 พ.ค. 2563
129 คำสั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่ 4676/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
108
03 พ.ค. 2563
130 คำสั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่ 4677/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
118
03 พ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| 13 |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30