ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
101 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
8
04 เม.ย. 2562
102 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2562 (รอบ 6 เดือน) ดาวน์โหลดเอกสาร
38
03 เม.ย. 2562
103 ประกาศ เรื่องการเปลี่ยนแปลงการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยประชาสันติ (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
37
07 มี.ค. 2562
104 ประกาศ เรื่องการเปลี่ยนแปลงการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังไทร-พุหินหาด หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
36
07 มี.ค. 2562
105 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ ของกองช่าง อบต.ไร่ใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาจง ดาวน์โหลดเอกสาร
39
07 มี.ค. 2562
106 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิลโครงพร้อมโครงไม้ (แยก ก่อน ทิ้ง ) ลดขยะมลพิษ จำนวน 1 ป้าย และป้ายไวนิลพร้อมโครงไม้ เลิกใช้โฟม ลดใช้พลาสติก จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
36
26 ก.พ. 2562
107 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
37
22 ก.พ. 2562
108 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
33
20 ก.พ. 2562
109 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
46
20 ก.พ. 2562
110 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิลโครงการรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
40
19 ก.พ. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| 11 |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21