ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 26/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
21
17 ก.ค. 2563
22 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 27/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
18
17 ก.ค. 2563
23 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 25/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
16
09 ก.ค. 2563
24 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ประจำเดือนมิถุนายน 2563) ดาวน์โหลดเอกสาร
1
08 ก.ค. 2563
25 ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญทำเเบบประเมิน วัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ดาวน์โหลดเอกสาร
34
18 มิ.ย. 2563
26 รายงานการประชุมพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ครั้งที่ 6/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
42
12 มิ.ย. 2563
27 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ประจำเดือนพฤษาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
29
02 มิ.ย. 2563
28 ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
29
29 พ.ค. 2563
29 คู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
26
29 พ.ค. 2563
30 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ประจำเดือนเมษายน 2563) ดาวน์โหลดเอกสาร
23
08 พ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21