ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
171 4 ข้อต้องรู้ ป้องกัน ไวรัสโคโรนา #COVID-19 ดาวน์โหลดเอกสาร
133
18 มี.ค. 2563
172 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 1/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
107
15 มี.ค. 2563
173 การวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
126
09 มี.ค. 2563
174 แผนผฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของ องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
129
05 มี.ค. 2563
175 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563) ดาวน์โหลดเอกสาร
134
03 มี.ค. 2563
176 คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนและผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วน/กอง ดาวน์โหลดเอกสาร
70
02 มี.ค. 2563
177 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
151
17 ก.พ. 2563
178 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ประจำเดือนมกราคม 2563) ดาวน์โหลดเอกสาร
116
03 ก.พ. 2563
179 การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้ง ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ จำนวน 3 ราย ดาวน์โหลดเอกสาร
134
27 ม.ค. 2563
180 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ประจำเดือนธันวาคม 2562) ดาวน์โหลดเอกสาร
115
07 ม.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| 18 |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32