ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
91 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2562 (รอบ 6 เดือน) ดาวน์โหลดเอกสาร
33
03 เม.ย. 2562
92 ประกาศ เรื่องการเปลี่ยนแปลงการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยประชาสันติ (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
33
07 มี.ค. 2562
93 ประกาศ เรื่องการเปลี่ยนแปลงการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังไทร-พุหินหาด หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
31
07 มี.ค. 2562
94 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ ของกองช่าง อบต.ไร่ใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาจง ดาวน์โหลดเอกสาร
33
07 มี.ค. 2562
95 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิลโครงพร้อมโครงไม้ (แยก ก่อน ทิ้ง ) ลดขยะมลพิษ จำนวน 1 ป้าย และป้ายไวนิลพร้อมโครงไม้ เลิกใช้โฟม ลดใช้พลาสติก จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
30
26 ก.พ. 2562
96 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
31
22 ก.พ. 2562
97 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
29
20 ก.พ. 2562
98 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
42
20 ก.พ. 2562
99 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิลโครงการรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
35
19 ก.พ. 2562
100 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
30
13 ก.พ. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| 10 |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20