ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
241 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
126
29 พ.ย. 2561
242 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 12 เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
98
14 พ.ย. 2561
243 รายงานผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการตามแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
111
13 พ.ย. 2561
244 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
142
07 พ.ย. 2561
245 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
110
05 พ.ย. 2561
246 ประกาศรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและคนพิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
114
26 ต.ค. 2561
247 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 -2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบตุลาคม ดาวน์โหลดเอกสาร
107
24 ต.ค. 2561
248 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจัดซื้อใบเสร็จรับเงินและวัสดุแบบพิมพ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
111
18 ต.ค. 2561
249 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 4/2561
116
17 ต.ค. 2561
250 ประกาศงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
98
12 ต.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| 25 |26| |27| |28| |29| |30